3 ročná záruka 14 dní na vrátenie tovaru

Klarstein súťažné podmienky

Tento štatút je platný pre súťaže, ktoré usporiadateľ zverejňuje na svojich sociálnych sieťach Facebook - fan page Klarstein Slovensko a Instagram - účet klarstein.slovensko.

Pravidlá a podmienky súťaží platné pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“).

 1. Usporiadateľ

  Súťaž organizuje spoločnosť Brands Made in Berlin a.s., sídlo: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 48 276 723, zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6208/B.

 2. Termín a miesto trvania súťaže

  Súťaže uskutočnené na Facebook stránke Klarstein Slovensko, alebo Instagram účte klarstein.slovensko (spoločne alebo jednotlivo ďalej len „sociálne siete Klarstein“) majú spravidla určené trvanie v texte daného súťažného príspevku a prebiehajú na území Slovenskej republiky ak nie je uvedené inak.

 3. Účastník súťaže

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani im blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 4. Podmienky účasti v súťaži

  Podmienky účasti v súťaži sú spravidla určené v texte príspevku na sociálnych sieťach. Usporiadateľ si vo výnimočných situáciách vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti, pričom sa zaväzuje zverejniť podmienky tejto súťaže v texte súťažného príspevku.

  Účastníci súťaže nesmú v rámci súťaže používať vulgarizmy a prejavy extrémizmu, rasizmu, fašizmu a pod.

  Do súťaže zaradí usporiadateľ účastníka, ktorý spĺňa požiadavky podľa vyššie uvedeného, prípadne podľa zadania v textovej časti súťažného príspevku, v termíne súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezaradiť účastníka do súťaže v prípade pochybností o nesplnení vyššie uvedených kritérií.

  Účastník súťaže sa môže zapojiť maximálne raz, ak podmienky konkrétnej súťaže neupravujú inak.

  V prípade, že je obsahom súťažného príspevku autorské dielo účastníka, nesmie s ohľadom na ochranu osobnosti osoby zachytenej autorským dielom obsahovať skutočné priezvisko, adresu a iné údaje, na základe ktorých by bola takáto fyzická osoba určiteľná. Účastník súťaže musí byť autorom diela, ktoré predstavuje súťažný príspevok alebo jeho časť, ibaže z povahy súťaže vypláva iná úprava. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nezaradiť súťažný príspevok do súťaže v prípade pochybností o nesplnení kritérií v tomto odseku, ako aj v prípade, ak by ním mohli byť dotknuté práva fyzickej osoby na ochranu osobnosti.

  V prípade, že je obsahom súťažného príspevku autorské dielo účastníka, jeho odoslaním udeľuje účastník resp. autor autorského diela súhlas s použitím obsahu jeho spracovaním, spojením s iným dielom, vyhotovením rozmnoženiny, a/alebo zverejnením bez teritoriálnych, alebo časových obmedzení a to bezodplatne. Odoslaním súťažného príspevku účastník vyhlasuje, že zverejnením autorského diela usporiadateľ neoprávnene nezasiahne do žiadnych práv a oprávnených záujmov účastníka resp. autora diela alebo tretích osôb a takéto práva alebo záujmy ani neohrozí; v opačnom prípade sa účastník resp. autor diela zaväzuje na vlastné náklady takéto práva tretích osôb vysporiadať.

 5. Výhra

  Výhra v súťaži je spravidla uvedená v texte súťažného príspevku uverejneného na sociálnych sieťach Klarstein.

  Po skončení súťaže sa na sociálnych sieťach Klarstein, spravidla v nasledujúci deň ráno, vyberie výherca spôsobom, ktorý je daný usporiadateľom v súťažnom príspevku. Výherca sa vyberie najneskôr do 14 dní po skončení súťaže.

  Výherca bude o výhre informovaný súkromnou správou bezodkladne po jeho identifikovaní, najneskôr do 7 dní po výbere výhercu podľa predošlého odseku. Meno a priezvisko účastníka, ktorý sa stane výhercom bude zverejnené na sociálnych sieťach Klarstein, s čím účastník zapojením sa do súťaže súhlasí. V súkromnej správe výhercu bude výhercovi zaslaná požiadavka, aby uviedol adresu na doručenie výhry (adresa musí byť na území Slovenskej republiky) na ktorú mu bude výhra zaslaná na náklady usporiadateľa a telefónne číslo, pre potreby kuriérskej služby.

  V prípade, že sa prostredníctvom kontaktných údajov nebude možné spojiť s výhercom alebo výherca nezašle usporiadateľovi súťaže požadovanú adresu na doručenie výhry alebo si výherca neprevezme výhru v zmysle týchto pravidiel a podmienok súťaže, jeho výhra prepadá a usporiadateľ súťaže je oprávnený určiť primeraným spôsobom náhradného výhercu a tomuto výhru odovzdať.

 6. Ďalšie podmienky

  Pri odovzdaní výhry výherca podpíše preberací protokol alebo obdobný dokument. Odovzdanie výhry inej osobe než výhercovi je možné na základe podpísaného splnomocnenia.

  Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka alebo inej osoby, ktoré by mohlo zvýhodniť daného účastníka oproti iným účastníkom súťaže pri získaní výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play.

  Zaslaním súťažného príspevku vyjadruje účastník súťaže alebo hlasujúci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zaslaním súťažného príspevku alebo hlasovaním udeľuje účastník súhlas na spracovanie osobných údajov v nevyhnutnej miere na dosiahnutie cieľov týchto súťažných podmienok a súťažných podmienok konkrétnej súťaže.

  Reklamovať vady na výhre nie je možné.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na www.klarstein.sk.

  Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov a nepravdivých vyhlásení zo strany účastníka súťaže, alebo neprevzatím výhry výhercom.

  Súťaž a s ňou spojené práva a povinnosti týmito pravidlami a podmienkami neupravené sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 7. Ochrana osobných údajov

  Na spracovanie osobných údajov sa vzťahujú zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o OOU“) a Nariadenie Európskeho parlamenty a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

  Osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, meno a profilová fotografia na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa, podobizeň (ak sa nachádza v autorskom diele) budú spracúvané usporiadateľom za účelom usporiadanie súťaže, odovzdania výhry a aktivít s tým spojených a v prípade, že sa Vaša podobizeň nachádza v autorskom diele, táto môže byť použitá za účelom propagácie usporiadateľa. Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Osobné údaje sú uchovávané po dobu maximálne 12 mesiacov odo dňa skončenia súťaže; po uplynutí tejto doby budú vymazané. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám. Pri spracovaní Vašich osobných údajov nevyužívame cookies.

  Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v miere nevyhnutnej pre vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ceny, čo predstavuje spracovávanie osobných údajov v miere nevyhnutnej pre plnenie zmluvy (článok 6, ods. 1, písm. b) GDPR).

  Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na základe vyjadreného súhlasu a v jeho rozsahu (článok 6, ods. 1, písm. a) GDPR).

  Vaše práva týkajúce sa osobných údajov sú najmä:

  1. žiadať potvrdenie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame
  2. žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov
  3. žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade neprípustného spracúvania
  4. odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov
  5. žiadať poskytnutie spracúvaných osobných údajov v štruktúrovanom formáte
  6. žiadať prenos osobných údajov tretej osobe
  7. podať sťažnosť na orgán dohľadu: Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Obmedzené alebo neúplné poskytnutie osobných údajov alebo neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (v prípadoch kde sa vyžaduje súhlas) má za následok vyčiarknutie účastníka zo zoznamu účastníkov súťaže usporiadateľom, nakoľko nie je možné účastníka identifikovať a kontaktovať za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania ceny.

  V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí ohľadne ochrany osobných údajov neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: [email protected]

Nahor